ปางที่ 10 : ปางห้ามมาร

10. ปางห้ามมาร

ทางด้านทิศบูรพาแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีต้นไทรย้อยที่ร่มรื่นอยู่ต้น หนึ่ง พวกเด็กเลี้ยงแพะชอบมาอยู่กัน จึงเรียกว่า “อชปาลนิโครธ” พระพุทธองค์ได้เสด็จมาประทับ ใต้ต้นอชปาลนิโครธนี้เพื่อเสวย วิมุติสุขต่อในสัปดาห์ที่ ๕

วสวัตตีมาร เมื่อพ่ายแพ้พระพุทธองค์แล้ว ก็นั่งเสียใจ ขณะนั้นธิดา พญามาร ๓ ตน มีนามว่า ตัณหา ราคา และอรดี ตามลำดับ พากัน มาปลอบโยน อาสาจะไปยั่วยวนพระสมณะโคดม นำกลับมาสู่วิสัย แห่งมารให้ได้ นางทั้งสามไปปรากฏกายต่อพระพักตร์พระพุทธองค์ ร่ายรำแสดงอาการยั่วยวนด้วยประการต่างๆ เพื่อให้พระพุทธองค์ ทรงมีความยินดี

พระพุทธองค์ประทับนิ่ง ยกพระหัตถ์ทำนองห้ามปราม ตรัสด้วย พระอาการสงบว่า  พุทธะใด เอาชนะกิเลสได้เด็ดขาดแล้ว ปราศจาก ตัณหาดุจตาข่ายดักสัตว์อันร้ายกาจแล้ว พุทธะนั้น มีสัพพัญญุตญาณ หาที่สุดมิได้ ไม่เดินตามทางของสรรพกิเลสแล้ว พวกเธอจะนำพุทธะ นั้นไปตามทางไหนเล่า

พระพุทธรูปปางนี้ สร้างเป็นท่านั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางบน พระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้นป้องเสมอพระอุระ แสดงอาการห้าม เรียกกันว่า “ปางห้าม (ธิดา) มาร”

Last modified on Thursday, 31 January 2019 04:09

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 10 : ปางห้ามมาร