ปางที่ 12 : ปางถวายสัตตุก้อนสัตตุผง

12. ปางถวายสัตตุก้อนสัตตุผง

สิ่งที่สองพี่น้องถวายพระพุทธเจ้าคือ มนฺถญฺจ มธุปิณฺฑิกญฺจ มันถะ คือข้าวตากที่ตำ ละเอียด น่าจะเป็น “สัตตุผง” มธุบิณฑิกะ คือ ข้าว ตากที่ผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นก้อนๆ นี่น่าจะเป็น “สัตตุก้อน” เพราะฉะนั้น ข้อความตรงนี้ต้องแปลตามลำดับว่า “สัตตุผง และสัตตุก้อน”

ในสัปดาห์ที่ ๗ พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นราชายตนะ (ต้นเกด) ขณะ นั้นพ่อค้าสองพี่น้องมาจากอุกกลชนบท เพื่อค้าขาย เห็นพระพุทธ- องค์ก็เกิดความเลื่อมใส ได้น้อมนำเอาข้าวสัตตุผง และสัตตุก้อนไป ถวาย ขณะนั้นพระพุทธองค์ยังไม่มีบาตร ท้าวโลกบาลทั้ง ๔ จึงน้อม นำบาตรองค์ละใบ พระพุทธองค์ทรงดำริว่า บาตรใบเดียวย่อมเพียง พอแก่เรา จึงทรงอธิษฐานให้บาตรทั้ง ๔ ใบ ประสานเข้ากันเป็นใบ เดียว ทรงรับข้าวสัตตุผงและสัตตุก้อนจากพานิชทั้งสอง เสวยเสร็จ ก็ทรงประทานอนุโมทนา

ทั้งสองได้กล่าววาจาถึงพระรัตนะทั้งสอง (คือ พระพุทธ พระธรรม) เป็นที่พึ่งที่ระลึก ตลอดชีวิต ทั้งสองจึงได้ชื่อว่าเป็น “เทววาจิก- อุบาสก” (อุบาสกผู้ถึงรัตนะสอง) เป็นคู่แรกในประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา

(ผู้ถึงพระรัตนะสอง คู่แรก คือ ตปุสสะ กับ ภัลลิกะแห่งอุกกลชนบท ผู้ถึงพระรัตนตรัยคู่แรกคือ บิดาและมารดาของพระยสะ)

Last modified on Thursday, 31 January 2019 04:12

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 12 : ปางถวายสัตตุก้อนสัตตุผง