ปางที่ 15 : ปางแสดงปฐมเทศนา

15. ปางแสดงปฐมเทศนา

จากพุทธคยาถึงสารนาถ ซึ่งในอดีตเรียกว่า ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน อยู่ในเขตเมืองพาราณสี สิ้นระยะทางประมาณสองร้อยกว่ากิโลเมตร พระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินโดยพระบาทไปเพื่อโปรดศิษย์เก่าทั้งห้าของ พระองค์

พระพุทธองค์ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (พระสูตรว่าด้วยการ หมุนล้อธรรม) เนื้อหาว่าด้วยอริยสัจสี่ประการ และขั้นตอนการตรัสรู้ ของพระองค์ โดยตรัสถึงทางที่ไม่ควรดำเนินสองทาง คือ การทรมาน ตน (อัตตกิลมถานุโยค) และการหมกมุ่นในกาม(กามสุขัลลิกานุโยค) แล้วทรงชี้ทางที่นำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริง คือ “ทางสายกลาง” อันได้ แก่ อริยมรรคมีองค์แปด มีสัมมาทิฐิ เป็นต้น มีสัมมาสมาธิ เป็นปริ- โยสาน

พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระสัพพัญญุตญาณว่า เกิดการเปลี่ยน แปลงอย่างใหญ่หลวงแก่ท่านโกญฑัญญะแล้วจึงทรงเปล่งพระอุทาน ว่า อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ (โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ) จากนั้น โกณฑัญญะทูลขอบวช พระพุทธองค์บวชให้ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ท่านโกณฑัญญะจึงได้เป็นพระสาวกรูปแรก และเป็นพระอริยสงฆ์ องค์แรก พระรัตนตรัยได้ครบจำนวนก็เมื่อคราวนี้

ชาวพุทธไทย (เน้นพุทธไทย) จึงบัญญัติวันนี้ วันที่ท่านโกณฑัญญะ บวชนี้ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง เรียกว่า “วัน อาสาฬหบูชา” (อ่านว่า อา-สาน-หะ- บู-ชา)

Last modified on Thursday, 31 January 2019 04:14

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 15 : ปางแสดงปฐมเทศนา