ปางที่ 16 : ปางโปรดปัญจวัคคีย์

16. ปางโปรดปัญจวัคคีย์

ปัญจวัคคีย์ คือ นักพรตห้ารูป มีโกณฑัญญะ อตีตโหราจารย์ชื่อดัง เป็นหัวหน้า ทั้งห้าท่านนี้มาบวชรับใช้พระพุทธเจ้า เมื่อครั้งทรงทำ ทุกรกิริยา พอพระองค์ทรงเลิกอดพระกระยาหาร หันมาเสวยข้าว จนมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เพราะทรงได้คิดว่า ต้องดำเนินทางสาย กลาง ทั้งห้าท่านก็เสียใจและเสื่อมศรัทธา พากันหนีมาอยู่ที่อันมีนาม ว่า “ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน”

พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเรื่องอริยสัจสี่แก่ปัญจวัคคีย์ อดีตศิษย์เก่าให้ ฟัง มีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้

๑. ขั้นตอนที่หนึ่ง : ตรัสถึงทางที่มี่ควรดำเนิน หรือข้อปฏิบัติที่ไม่ควร ปฏิบัติ ๒ ทาง

๒. ขั้นตอนที่สอง : ทรงแสดงทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘

๓. ขั้นตอนที่สาม : ทรงแสดงอริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ครบวงจร

๔. ขั้นตอนที่สี่ : เมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมจบลง โกณฑัญญะ หัว หน้าปัญจวัคคีย์ ก็เกิด “ดวงตาเห็นธรรม” คือเข้าใจความจริงที่ว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด ย่อมดับไป เป็นธรรมดา”

Last modified on Thursday, 31 January 2019 04:15

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha ปางที่ 16 : ปางโปรดปัญจวัคคีย์