โซน 5.2 พระพุทธศาสนา : ศาสนาแห่งการดับทุกข์และสร้างสุขอย่างแท้จริง

ทำไมพระพุทธเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมากจึงเสียสละ ความสุขสบายออกบวชเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์? 

พระพุทธเจ้าต้องการเห็นทุกคนพ้นจากความทุกข์และมีความสุข ทั้งนี้เพราะทรงเห็น การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา สูญเสียสิ่งที่ตนรัก นำมาซึ่งความ ทุกข์ เรียกว่าเริ่ม ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายก็มีแต่เรื่องทุกข์ แม้ว่าจะมีความสุขอยู่บ้าง ในบางช่วงเวลาของชีวิต แต่ความสุขดังกล่าวก็ไม่ยั่งยืนเป็นความสุขชั่วคราว แล้วก็ ต้องกลับมาทุกข์ใหม่ วนเวียนมา หาความทุกข์ตลอดชีวิต

ที่สำคัญเป็นความทุกข์ที่ไม่ใช่เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้น อดีตชาติและอนาคต หาก ยังมีการเกิดอีกก็จะต้องพบกับความทุกข์อีก ไม่ว่าจะเกิดมาแล้วมีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เพียงใดก็ตาม ก็ต้องประสบกับความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ เพราะเป็น กฎของโลกธรรม ๘

ดังนั้น การเวียนว่ายตายเกิด (วัฎสงสาร) (เพราะจิตเป็นอมตะย้ายจากร่างเดิม(ตาย) ไปสู่ร่างใหม่ (เกิด) ตามกรรมที่สร้างไว้) นำมาซึ่งความทุกข์แม้บางช่วงของชีวิตจะมี ความสุขกายและใจอยู่บ้าง ก็เป็นเรื่องชั่วคราว พระองค์ทรงค้นพบและนำมาสอน มนุษย์และเทวดา เพื่อนำหลักธรรม/คำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติเพื่อความพ้น ทุกข์ ระดับความพ้นทุกข์ มากหรือน้อยของแต่ละคนแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

การปฏิบัติธรรมขั้นภาวนา (ไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าความสงบ) มีตั้งแต่ให้จิตใจสงบ (สมาธิ) นำมาซึ่งความสุขระดับต่างๆ เป็นการพ้นทุกข์เพียงชั่วคราว เพราะเมื่อออก จากสมาธิก็ทุกข์อีก พระองค์ทรงค้นพบและสอนวิธีที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ ถาวรและมีความสุขที่ยั่งยืน โดยการ “เจริญวิปัสสนา” จนกระทั่งหมดทุกข์โดยสิ้น เชิงไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเข้าสู่พระนิพพานโดยหยุดการเวียนว่ายตายเกิด (วัฎสงสาร) คือไม่ต้องมาเกิดเป็นอะไรอีกแล้ว ไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือเป็นอะไร ก็ตามก็มีความทุกข์แม้บางช่วงมีความสุขแท้จริงคือทุกข์น้อย ดังนั้น พระพุทธศาสนา จึงสอนให้ทุกคนรู้วิธีพ้นทุกข์

พระพุทธศาสนา : เป็นศาสนาสำหรับทุกคนที่ต้องการพ้นจากความทุกข์และ พบความสุขแท้จริง

พระพุทธศาสนาช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์และพบกับ ความสุขที่แท้จริงได้อย่างไร?
“ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม”
“ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นเห็นธรรม”
“ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท”
....................................................... พุทธพจน์

Last modified on Monday, 21 January 2019 03:56

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 5 : Lokiya Bhumi โซน 5.2 พระพุทธศาสนา : ศาสนาแห่งการดับทุกข์และสร้างสุขอย่างแท้จริง