โซน 10 : โลกุตตรภูมิ - หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

ภายในโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้รวบรวมหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุความเป็นพระอริยบุคคล ทั้งจากธรรมเทศนาและหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ เช่น สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ที่ 19, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่ตามหาบัว ญาณสัมปันโน, หลวงพ่อพุธ ฐานิโย, หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เป็นต้น โดยเนื้อหาภายในโซนนี้ ประกอบด้วย

10.1A. สรุปเทศนาที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา (หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)
10.1B. ศีล สมาธิ ปัญญา ในทางปฏิบัติ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
10.1C. สมถะและวิปัสสนา (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19)
10.1D. อุบายแห่งวิปัสสนาอันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
10.1E. การปฏิบัติเริ่มต้นจนเข้าถึงพระนิพพาน (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
10.1F. ธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคล (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
10.1G. ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
10.2 ธรรมเทศนา เรียงตามหมวดของหลักธรรมปฏิบัติ
10.3 ธรรมเทศนา เรียงตามนามพระอาจารย์และชื่อเรื่อง
10.4 แผนผังธรรมะ
10.5 แผนผังโลกุตตรภูมิ

 

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 2 Plan Zone 10 : Lokuttara Bhumi โซน 10 : โลกุตตรภูมิ - หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล