", "articleBody": "รวบรวมประวัติ ปฏิปทา และคำสอนของพระอรหันต์ 29 องค์ พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา แก่พระปัญจวัคคีย์ โดยการแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร โดยมีใจความโดยสรุป ดังนี้ : การละการปฏิบัติ 2 สุดโต่ง คือ กามสุขัลลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุโยค ให้ปฏิบัติตามทางสายกลาง คือมัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยมรรคมีองค์ 8 การปฏิบัติตามอริยสัจ 4 : ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค วันดังกล่าวคือ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ คือ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ " }

โซน 12.1 : พระประธาน - พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา

รวบรวมประวัติ ปฏิปทา และคำสอนของพระอรหันต์ 29 องค์

พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา แก่พระปัญจวัคคีย์ โดยการแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร โดยมีใจความโดยสรุป ดังนี้ :
การละการปฏิบัติ 2 สุดโต่ง คือ

  • กามสุขัลลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุโยค
  • ให้ปฏิบัติตามทางสายกลาง คือมัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยมรรคมีองค์ 8
  • การปฏิบัติตามอริยสัจ 4 : ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

    วันดังกล่าวคือ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ คือ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

Last modified on Thursday, 24 January 2019 08:35

Related items

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 2 Plan Zone 12 : 29 Arahanta โซน 12.1 : พระประธาน - พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา